top of page
Search
  • Writer's pictureAID Alternative Innovative Development

Equal education for all students

Updated: Jan 18, 2021


Πηγή εικόνας από cityportal.gr

Στην Ελλάδα του 2021 όπου η πανδημία σαρώνει όλη τη χώρα με αποτέλεσμα να είναι όλα κλειστά, με τον φόβο και τον εκνευρισμό να επικρατεί σε όλους τους πολίτες η είδηση που ακούει στο όνομα Πέτρος Διαμανός μας έδωσε ελπίδα.

Ο Πέτρος Δαμιανός , είναι διευθυντής του σχολείου των Φυλακών Ανηλίκων Αυλώνα, αλλά εκτός από αυτό είναι ένας άνθρωπος που δεν αντέχει τις αδικίες και θέλει να βοηθήσει όλα τα νέα παιδιά .

Στις φυλακές δεν μπορούσε να γίνει μάθημα λόγω των κλειστών σχολείων συν του γεγονότος πως στις φυλακές δεν υπάρχει πρόσβαση σε υπολογιστές με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν την τηλεκπαίδευση.

Ο διευθυντής δεν άντεχε στην ιδέα πως τα παιδιά του ιδρύματος θα μείνουν πίσω στη μάθηση για το λόγο αυτό εκμεταλλεύτηκε τις τηλεοράσεις που επιτρέπονται .Έφτιαξε από το μηδέν ένα κανάλι που εκπέμπει μόνο στις τηλεοράσεις των φυλάκων και έτσι τα μαθήματα ξεκίνησαν πάλι για τους μικρούς μαθητές δίνοντας τους την ευκαιρία να προχωρήσουν τη μόρφωση τους. Επόμενος στόχος του άξιου εκπαιδευτικού είναι αυτή η πλατφόρμα να αξιοποιηθεί σε όλες τις φυλακές ανηλίκων της χώρας.

Όλοι έχουν δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες και ο κύριος Δαμιανός το απέδειξε με τον αγώνα του και τη συμβολή του στη μάθηση!


RIGHT TO EDUCATION

In Greece of 2021, where the pandemic sweeps the whole country, as a result of which everything is closed, with the fear and irritation prevailing among all citizens, the news heard in the name of Petros Diamanos gave us hope. Petros Damianos, is the director of the school of the Juvenile Prison of Avlona, ​​but above that he is a man who does not tolerate injustices and wants to help all young children. Prisons could not be taught due to the closed schools plus the fact that in prisons there is no access to computers resulting in students not being able to attend distance learning. The principal could not stand the idea that the children of the institution would be left behind in learning, so he took advantage of the televisions that were allowed. He built from scratch a channel that broadcasts only on the guards' televisions and so the lessons started again for the young students giving give them the opportunity to advance their education. The next goal of the worthy teacher is to use this platform in all juvenile prisons in the country. Everyone has the right to equal opportunities and Mr. Damianos proved it with his struggle and his contribution to learning!


DERECHO A LA EDUCACIÓN

En Grecia de 2021, donde la pandemia arrasa en todo el país, como resultado de lo cual todo se cierra, con el miedo y la irritación imperantes entre todos los ciudadanos, la noticia escuchada en nombre de Petros Diamanos nos dio esperanza. Petros Damianos, es el director de la escuela de la Cárcel de Menores de Avlona, ​​pero encima es un hombre que no tolera las injusticias y quiere ayudar a todos los niños pequeños. En las cárceles no se pudo enseñar debido al cierre de las escuelas y al hecho de que en las cárceles no hay acceso a computadoras, lo que hace que los estudiantes no puedan asistir a la educación a distancia. El director no soportaba la idea de que los niños de la institución se quedaran atrás en el aprendizaje, por lo que aprovechó los televisores que estaban permitidos. Construyó desde cero un canal que transmite solo en los televisores de los guardias y así las lecciones comenzaron de nuevo para los jóvenes estudiantes dándoles la oportunidad de avanzar en su educación. El próximo objetivo del digno maestro es utilizar esta plataforma en todas las cárceles de menores del país. ¡Todos tienen derecho a la igualdad de oportunidades y el Sr. Damianos lo demostró con su lucha y su contribución al aprendizaje!


AZ OKTATÁS JOGA

2021-ben Görögországban, ahol a világjárvány végigsöpri az egész országot, amelynek következtében minden lezárult, a félelem és irritáció uralkodott minden polgár között, a Petros Diamanos nevében hallott hír reményt adott nekünk. Petros Damianos, az avlonai fiatalkorúak börtönének iskolájának igazgatója, de ezen felül olyan ember, aki nem tűri az igazságtalanságokat és minden kisgyermeknek segíteni akar. A börtönöket nem tudták tanítani a bezárt iskolák, valamint az a tény, hogy a börtönökben nincs hozzáférés számítógépekhez, ami miatt a hallgatók nem tudnak távoktatásba járni. Az igazgató nem tudta elviselni azt az elképzelést, hogy az intézmény gyermekei lemaradnak a tanulásban, ezért kihasználta az engedélyezett televíziókat. A semmiből épített egy csatornát, amely csak az őrök televízióján sugároz, így a fiatal hallgatók számára az órák újrakezdődtek, lehetőséget adva számukra továbbtanulásra. A méltó tanár következő célja, hogy ezt a platformot használja az ország összes fiatalkorúak börtönében. Mindenkinek joga van az esélyegyenlőséghez, és Damianos úr ezt bizonyította küzdelmével és a tanuláshoz való hozzájárulásával!5 views0 comments

留言


bottom of page