top of page
Search
  • Writer's pictureAID Alternative Innovative Development

The authorities arrested the former director of the National Theater!

Στη σύλληψη του τέως διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου προέβησαν οι αρχές!


Η ομάδα του Nefeli στηρίζει τα θύματα κακοποίησης, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μιλήσουν και καταδικάζει τη βία σε όλες τις μορφές της!

Καταγγελίες γυναικών και ανδρών ήρθαν στο φως, με αφορμή το πρόσφατο γεγονός σύλληψης του Δημήτρη Λιγνάδη, γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, τέως διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος. Νέοι και νέες βρήκαν το θάρρος να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές και πλέον ο εν λόγω ηθοποιός κατηγορείται για το βιασμό δυο ανήλικων παιδιών. Η κα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε για τις πράξεις και το ποιόν του κατηγορουμένου.

Τόσοι οι απεχθείς πράξεις του κατηγορουμένου όσο και οι δηλώσεις της κα Μενδώνσης, συνάμα με τις καταγγελίες και το κίνημα #metoo στην Ελλάδα, φέρνουν στην επιφάνεια βαθιά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που οφείλουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε χωρίς ταμπού.

Πιο εμφανής από ποτέ είναι η ανάγκη να αναπροσδιορίσουμε το κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι με αναφορά την #ηθική όχι την αριστεία. Μια ηθική που όπως φαίνεται εκλείπει και δεν αποτελεί προσόν για την επιλογή στελεχών. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη της πολιτείας και το ρόλο τους, στεκόμαστε δίπλα στα θύματα και παροτρύνουμε για τη λήψη μέτρων που θα προλαμβάνουν καταστάσεις.


The authorities arrested the former director of the National Theater!


Nefeli's team supports victims of abuse, encourages people to speak out and condemns violence in all its forms!

Complaints from women and men came to light on the occasion of the recent arrest of Dimitris Lignadis, a well-known actor and director, former director of the National Theater of Greece. Young men and women have found the courage to turn to the competent authorities and now the actor in question is accused of raping two minor children. Ms Mendoni, Minister of Culture, claimed that she did not know about the acts and who of the accused.

Both the hateful acts of the accused and the statements of Ms. Mendonisi, along with the allegations and the #metoo movement in Greece, bring to the surface deep political and social issues that we must now face without taboos.

More obvious than ever is the need to redefine social and political becoming with reference to #ethics not excellence. An ethic that seems to be disappearing and is not a qualification for the selection of executives. Recognizing the responsibility of the state and their role, we stand by the victims and urge them to take action to prevent situations.


¡Las autoridades detuvieron al ex director del Teatro Nacional!


El equipo de Nefeli apoya a las víctimas de abuso, anima a las personas a hablar y condena la violencia en todas sus formas.

Las denuncias de mujeres y hombres salieron a la luz con motivo de la reciente detención de Dimitris Lignadis, un conocido actor y director, ex director del Teatro Nacional de Grecia. Hombres y mujeres jóvenes han encontrado el valor de acudir a las autoridades competentes y ahora el actor en cuestión está acusado de violar a dos menores. La Sra. Mendoni, ministra de Cultura, afirmó que no conocía los hechos ni quiénes eran los acusados.

Tanto los actos de odio de los acusados ​​como las declaraciones de la Sra. Mendonisi, junto con las acusaciones y el movimiento #metoo en Grecia, sacan a la superficie profundos problemas políticos y sociales que ahora debemos enfrentar sin tabúes.

Más obvia que nunca es la necesidad de redefinir el devenir social y político con referencia a la # ética, no a la excelencia. Una ética que parece estar desapareciendo y no es una calificación para la selección de ejecutivos. Reconociendo la responsabilidad del Estado y su papel, apoyamos a las víctimas y las instamos a tomar medidas para prevenir situaciones.


A hatóságok letartóztatták a Nemzeti Színház volt igazgatóját!


A Nefeli csapata támogatja a bántalmazás áldozatait, felszólítja az embereket a felszólalásra és elítéli az erőszak minden formáját!

Nők és férfiak panaszaira derült fény Dimitris Lignadis, ismert színész és rendező, a Görög Nemzeti Színház volt igazgatójának legutóbbi letartóztatása alkalmából. Fiatal férfiak és nők találtak bátorságot az illetékes hatóságokhoz fordulni, és most az érintett színészt két kiskorú gyermek megerőszakolásával vádolják. Mendoni kulturális miniszter azt állította, hogy nem tud a vádlott cselekményeiről és kitől.

Mind a vádlottak gyűlöletes cselekedetei, mind Mendonisi asszony kijelentései, valamint az állítások és a #metoo görögországi mozgalom mély politikai és társadalmi kérdéseket hoznak felszínre, amelyekkel most tabuk nélkül kell szembenéznünk.

Minden eddiginél nyilvánvalóbb a társadalmi és politikai válás újradefiniálásának szükségessége az etika, nem pedig a kiválóság vonatkozásában. Úgy tűnik, hogy az etika eltűnik, és nem minősíti a vezetők kiválasztását. Felismerve az állam felelősségét és szerepét, kiállunk az áldozatok mellett, és sürgetjük őket, hogy tegyenek lépéseket a helyzetek megelőzése érdekében.


Πηγή εικόνας :www.iefimerida.gr

30 views0 comments

Comments


bottom of page